Normatives inmobles

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN COMUNITATS

La llei obliga les Comunitats de Propietaris a protegir-se dels accidents que puguin sofrir els seus proveïdors.

NOU REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Entrada en vigor del Nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra incendis (RIPCI-2017), que determina les condicions i els requisits exigibles al disseny, instal·lació/aplicació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components que conformen les instal·lacions de protecció activa contra incendis.

OBLIGATORIETAT EN EL NOU COMPLIMENT DE LA LOPD

La Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre. De protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Real Decret 1720/2007, del 12 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta, obliguen a totes les persones, empreses i organismes, tant privats com públics, que disposin de dades de caràcter personal, a complir una sèrie de requisits i a aplicar determinades mesures de seguretat en funció del tipus de dades que posseeixen, sigui de dades de nivell bàsic o especialment protegits.

LLEI 39-2015 NOVES OBLIGACIONS TELEMÀTIQUES PER LES COMUNITATS DE PROPIETARIS I DE BÉNS

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 35/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els tràmits de les comunitats de propietaris o bens hauran de realitzar-se obligatòriament de forma telemàtica.

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI

Coneix quin és el sistema de control de l’Administració per a verificar el deure que tenen els propietaris de mantenir els edificis en un correcte estat de manteniment i un ús efectius.

GUIA PER GESTIONAR LA REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES

Per a contribuir a donar resposta a aquest objectiu s’ha preparat aquesta sintètica Guia, la qual vol acompanyar i ajudar als propietaris de propietats verticals i a les comunitats de propietaris en el moment en què deuen afrontar unes obres de rehabilitació o manteniment del seu edifici. L’organització i la gestió d’unes obres de rehabilitació no són tasques habituals per a les comunitats de propietaris ni per als seus membres i, sovint, provoquen un gran revol en l’edifici i, inclús, conflictes interns entre els veïns de la finca.

BAIXA TENSIÓ

Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, es considera instal·lació de baixa tensió elèctrica a aquella que distribueixi o generi energia elèctrica per a consum propi i a les receptores en els límits de tensions nominals de la corrent alterna i corrent continua

COM OBTENIR EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS EXISTENTS

Des de l’1 de juny del 2013, per llogar o vendre un edifici, habitatge  o local s’ha de disposar d’un Certificat d’Eficiència Energètica. El certificat aporta, al comprador o inquilí, informació objectiva i transparent de la qualitat energètica del bé que vol comprar o lloguer, la que deu figurar en la publicitat i s’entregarà en la formalització del contracte.

REHABILITACIÓ PARAMENTS EXTERIORS EN LA CIUTAT DE BARCELONA

D’acord amb la nova Ordenança dels usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona, tot propietari d’edificis d’una antiguitat superior als quinze anys haurà d’acreditar l’estat de conservació i seguretat dels seus paràmetres i elements exteriors.

LES COMUNITATS DE PROPIETARIS DEURAN PRESENTAR EL MODEL 347

Operacions amb tercers per import a 3.005,06€

Fins ara, les Comunitats de Propietaris, si no desenvolupaven activitats empresarials-d’acord amb la Llei de l’IVA-, no tenien obligació de presentar la declaració anual d’operacions amb terceres persones. A partir de l’exercici de 2014, concretament a partir del dia 1 de gener de 2014, deuran presentar el model 347 incloent totes les operacions que realitzin superiors a 3.005,06 euros, encara que s’efectuïn al marge d’una activitat empresarial o professional.

PLA DE SUBSTITUCIÓ DE COMPTADORS DE TELEGESTIÓ

Endesa Distribució Elèctrica està procedint a la substitució massiva dels comptadors d’electricitat per a uns nous que disposem de capacitat de Telegestió en compliment amb la normativa vigent actual.

REESTRUCTURACIÓ CANALS TDT

El dia 19 de setembre el Consell de Ministres va aprovar mitjançant el Real Decret 805/2014 el nou Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre, així com el Pla d’actuacions per a l’alliberació del Dividend Digital, per al qual s’estableixen els nous canals d’emissió per  alliberar abans del dia 1 de gener de 2015, les bandes de freqüència de la 790 Mhz en la 862 Mhz 8canals 61 a 69), ja que estan reservats per al servei de telefonia 4G.

PUNTS DE RECÂRREGA PER A VEHICLES ELÊCTRICS EN PARKINS COMUNITARIS